ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System for Administration)” สอนที่ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เนื้อหาเกี่ยวกับ การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ การบริหารจัดการ ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

เอกสารการนำเสนอประกอบการสอนหัวข้อ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System for Administration)” สอนที่ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เนื้อหาต้องการให้นักศึกษา รู้จักและเข้าใจ ระบบสารสนเทศ การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ การบริหารจัดการ ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารรัฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศที่น่าสนใจในปัจจุบัน แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กรอบนโยบายและแผนการพัฒนาเทคโนโลยีในระดับประเทศ ขบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ

 

รายละเอียดประกอบด้วย

 

http://www.geo2gis.com/images/pdf_data/MIS_1.pdf

 

http://www.geo2gis.com/images/pdf_data/MIS_2.pdf

 

http://www.geo2gis.com/images/pdf_data/MIS_3.pdf

 

http://www.geo2gis.com/images/pdf_data/MIS_4.pdf

 

http://www.geo2gis.com/images/pdf_data/MIS_5.pdf