• IoT (Internet Of Thing), Big Data, Data Analytic และ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นแค่แนวคิดและเทคโนโลยี บางครั้งเป็นความลับ บางครั้งสามารถค้นหา เรียนรู้ได้อย่างเปิดเผย

  Read more ...
 • ราชบัณฑิตยสถาน (2549,258) ให้ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) ว่า ระบบข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมโยงกับค่าพิกัดภูมิศาสตร์....." แล้วเข้าใจข้อมูลที่เชื่อมโยงกับค่าพิกัดภูมิศาสตร์ว่าอย่างไร

  Read more ...
 • ความจริงแล้ว...ระบบ GIS ในปัจจุบัน คือ แนวคิดการวิเคราะห์เชิงพื้นที่แบบโบราณของนักภูมิศาสตร์ ซึ่งต้องการการวิเคราะห์ ประมวลผลและพรรณนาข้อมูลเชิงตำแหน่ง ระยะทาง พื้นที่คู่กับข้อมูลเชิงปริมาณเสมอ

  Read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

หากพิจารณาแนวคิดของระบบ GIS โดยรวมๆแล้วนักวิชาการพยายามนิยาม ระบบ GIS” เป็น 3 แนวทางตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ได้แก่

ระบบ GIS ความหมายหลากหลายมุมมอง

1.       ระบบ GIS ในฐานะเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกระบวนการรวบรวม จัดเก็บ เรียกใช้งาน ถ่ายโอนข้อมูล วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลปรากฏการณ์ทางพื้นที่บนโลกโดยอ้างอิงพิกัดตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

2.  ระบบ GIS ในฐานะฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ที่อ้างอิงเกี่ยวข้องกับพิกัดตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ซึ่งนำมาเข้าสู่ขบวนการจัดเก็บและ จัดการเพื่อการค้นหาและตอบคำถามที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางพื้นที่

 

3. ระบบ GIS ในฐานะระบบที่สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร โดยการนำข้อมูลที่อ้างอิงพิกัดตำแหน่งทางภูมิศาสตร์มาผสมผสานวิเคราะห์ตามหลักการของศาสตร์แต่ละสาขาเพื่อแก้ปัญหาตามบทบาทหน้าที่ขององค์กรนั้นๆ

 

โดยความจริงแล้วความหลากหลายของนิยามเป็นเพียงเครื่องชี้ลักษณะเฉพาะของระบบ GIS ว่าต้องเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, ฐานข้อมูล

ปรากฏการณ์ทางพื้นที่ที่อ้างอิงพิกัดทางภูมิศาสตร์ และระบบที่นำมาวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาตามบทบาทหน้าที่องค์กร

 • อัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุที่สูงขึ้นทุกปีและเกือบทุกจังหวัดเกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของประชากรวัยสูงอายุเป็นหลัก หากพิจารณาดี ๆ ภาระของประชากรวัยแรงงานที่ต้องดูแลวัยพึ่งพิงคงมากขึ้น....จะทำอย่างไร...หรือจะให้เป็นภาระของ AI 5555

  Read more ...
 • เมื่อรับรู้ถึงการเปลี่ยนฤดู...ลมจะมาอีกแล้วซินะ...ลมอะไรกันนักหนา

  Read more ...
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com