นักท่องเที่ยว แรงงานต่างด้าว ในเมืองเชียงใหม่ 

Travelers and foreign workers in the city of Chiang Mai.

Read more ...
 •  

  หยดน้ำไหลออกมาจากรากต้นไม้ ทางน้ำเล็กๆ ซากใบไม้ทับถมและซับน้ำ กรองน้ำส่งลงพื้นราบ

  Fallen leaves, which absorb and filter water into the flat plains covered droplets cascade from tree roots and small waterways.

  Read more ...
 • มวลสารที่อัดแน่นอยู่ระเบิดออกอย่างรุนแรง (Big Bang) ทำให้เกิดระบบสุริยจักรวาล

  Read more ...
   
 • Read more ...
 • สภาพอากาศโดยทั่วไปจะหมายถึง อุณหภูมิ ความชื้น เมฆ หมอก ลม ฝน และทัศนวิสัย การรู้เรื่องลมฟ้าอากาศ (Weather) เป็นการเรียนรู้สภาพของอากาศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

  Read more ...
   
 • เมื่อรับรู้ถึงการเปลี่ยนฤดู...ลมจะมาอีกแล้วซินะ...ลมอะไรกันนักหนา

  Read more ...
 •  

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครได้พัฒนาระบบ GIS จนกระทั้งสามารถสนับสนุนงานของ กทม. ได้มากมายในปัจจุบัน

  Read more ...
   
 • แผ่นดินถล่ม (Landslide) เป็นขบวนการเกิดเป็นการเคลื่อนที่ของแผ่นดินและวัตถุต่าง ๆ บนพื้นดิน การเคลื่อนที่จะเคลื่อนบนพื้นที่ลาด

  Read more ...
 • จากบทความ พระราชดำรัสสมเด็จพระราชินี "แผนที่" ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ใน www.posttoday.com เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2559 บางส่วน

   

  Read more ...
   
 • ระดับน้ำลด เข้าถึงและพบเด็ก ๆ

  Read more ...

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

ความสำคัญของขนาดมาตราส่วนแผนที่

มาตราส่วนแผนที่คือการลดสัดส่วนของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่ปรากฏบนโลกลงบนแผนที่หรือแผ่นราบ เช่น ถนนในพื้นที่ยาว 100 เมตร ลดสัดส่วนลงมา 1 เซนติเมตรในแผนที่ หมายถึงมาตราแผนที่เท่ากับ 1 : 10,000 โดยมาตราส่วนจะสัมพันธ์ในการทำ Generalization และ Symbolization ในแผนที่  

แผนที่มาตราส่วนใหญ่ (Large Scale) จะแสดงปรากฏการณ์ที่มีขนาดเล็กแสดงข้อมูลได้ละเอียด ส่วนแผนที่มาตราส่วนเล็ก (Small Scale) จะแสดงพื้นที่ได้ขนาดใหญ่แต่จะปรากฏรายละเอียดปรากฏการณ์ได้ไม่ละเอียดเท่าแผนที่มาตราส่วนใหญ่

ขนาดของมาตราส่วนเล็กหรือใหญ่จะกระทบต่อการแสดงสัญลักษณ์ (Symbolization) โดย Symbol จะได้หรือไม่ได้สัดส่วนจริงขึ้นอยู่กับขนาดของมาตราส่วนซึ่งจะปรากฏรายละเอียดปรากฏการณ์ได้ละเอียดไม่เท่ากัน นั้นคือการทำ Generalization

 

มาตราส่วนแผนที่

เล็ก

ใหญ่

แสดงพื้นที่สภาพแวดล้อม

พื้นที่กว้าง

พื้นที่เล็ก

รายละเอียดข้อมูลปรากฏการณ์

เล็ก

มากกว่า

Symbolization

Generalized มาก

Generalized น้อย

ตัวอย่างเปรียบเทียบระหว่างแผนที่กรุงเทพมหานครมาตราส่วน 1 : 100,000 กับ มาตราส่วน 1 : 10,000 พบว่า

แผนที่มาตราส่วน 1 : 100,000

แผนที่มาตราส่วน 1 : 10,000

 

-          แผนที่กรุงเทพมหานครมาตราส่วน 1 : 100,000 แสดงพื้นที่สภาพแวดล้อมได้พื้นที่กว้างกว่ามาตราส่วน 1 : 10,000 ในพื้นที่กระดาษแผ่นราบขนาดเท่ากัน

-          แผนที่กรุงเทพมหานครมาตราส่วน 1 : 100,000 แสดงรายละเอียดข้อมูลปรากฏการณ์ได้หยาบกว่ามาตราส่วน 1 : 10,000

-          แผนที่กรุงเทพมหานครมาตราส่วน 1 : 100,000 ทำการ Generalized หรือลดรายละเอียดมากกว่ามาตราส่วน 1 : 10,000

นั่นหมายความว่า การสื่อสารให้กับผู้ใช้แผนที่จะได้ครบถ้วนถูกต้องได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับต้องการให้ผู้ใช้รับรู้แค่ไหน หรือต้องการนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร เช่น กรณีข้างต้น แผนที่กรุงเทพมหานครมาตราส่วน 1 : 100,000 ต้องการให้ผู้ใช้รู้แค่เพียงมีเส้นทางด่วน แต่แผนที่กรุงเทพมหานครมาตราส่วน 1 : 10,000 ต้องการให้ผู้ใช้รู้ว่ามีทางด่วนขึ้นหรือลงที่ถนนหลานหลวงโดยมีเส้นทางขึ้นลงอย่างไรบ้าง

 

 

 •  
 • กรุงเทพมหานครใช้ IT เป็นแค่เครื่องมือ (Tools) ที่สร้างผลผลิต (Output) ที่เป็นเนื้อหาสาระ (Content) เพื่อผู้ใช้งาน 3 ส่วนคือ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ และ ประชาชน แล้วจริงๆ คนเหล่านี้เป็นใคร มาจากไหนบ้าง

  Read more ...

 • ตามความหมายของแผนที่ แผนที่ประกอบด้วย 1) การถ่ายทอดลักษณะของพื้นผิวโลกลงสู่พื้นราบ 2) การย่อส่วน 3) สัญลักษณ์ การอ่านหรือบันทึกข้อมูลลงบนแผนที่จึงควรเข้าใจทั้ง 3 ส่วนหลักเป็นสำคัญ
  ดูคำอธิบายความหมายของแผนที่ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=wCz3Qlwmd28&t=118s

  Read more ...
   
 •  

  เมื่อโลกมีลักษณะเป็นทรงกลมคล้ายผลส้ม การทำแผนที่ซึ่งต้องเป็นแผ่นราบใช้พกพา การย่อส่วนและการใช้สัญลักษณ์แสดงสิ่งที่ปรากฏบนพื้นโลกซึ่งต้องการความถูกต้องใกล้เคียงทั้งทิศทาง ระยะทาง รูปร่างและพื้นที่เป็นสิ่งจำเป็นที่นักภูมิศาสตร์ต้องสร้างเส้นโครงแผนที่ขึ้นมา 

  Read more ...
   
 • หากเป็นผู้ใช้หรือผู้ผลิตแผนที่ต้องรับรู้และเข้าใจรายละเอียดประจำขอบระวาง รายละเอียดประจำขอบระวางที่ดีจะช่วย

  Read more ...
 • การวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางพื้นที่ เนื้อหาการบรรยายเน้นอธิบายให้เข้าใจเทคนิคการนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีการ Classification Data รูปแบบต่างๆ รวมทั้งหลักการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางพื้นที่เบื้องต้น

  Read more ...
   
 •  GIS เป็นเพียงเครื่องมือ หากไม่รู้และไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือ ก็ไม่มีประโยชน์ โดยเฉพาะถ้าไม่รู้จัก "ศาสตร์" ที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีแล้วนี้ เครื่องมือก็จะถูกใช้อย่างไม่คุ้มค่า การใช้งาน GIS ก็จะทำได้เพียงเพื่อตอบคำถามว่า อะไร อยู่ที่ไหน เท่าไร

  Read more ...
   
 • หนึ่งในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อความสะดวกของการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งมี Algorithms เกี่ยวข้องกับพื้นที่และเวลา

  Read more ...