• แผนที่ หมายถึงสิ่งที่แสดงลักษณะของพื้นผิวโลกทั้งหมด หรือบางส่วนบนพื้นราบโดยการย่อส่วนและใช้สัญลักษณ์แทนรายละเอียดต่าง ๆที่ปรากฏอยู่ การจำแนกประเภทแผนที่มีหลายวิธีการ

  Read more ...
 •  

  อ่านค่าเส้นชั้นความสูงจากแผนที่กระดาษเป็น 3 มิติ เรื่องง่าย ๆ เด็กก็เข้าใจได้...สไตล์อณุศร

  Read more ...

 • อัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างระยะทางในแผนที่กับระยะทางในภูมิประเทศจริงเมื่อกำหนดให้ระยะทางในแผนที่เป็น 1 หน่วย

  Read more ...

หากเป็นผู้ใช้หรือผู้ผลิตแผนที่ต้องรับรู้และเข้าใจรายละเอียดประจำขอบระวาง รายละเอียดประจำขอบระวางที่ดีจะช่วย

รายละเอียดประจำขอบระวางแผนที่บอกอะไรเรา

หาก เป็นผู้ใช้หรือผู้ผลิตแผนที่ต้องรับรู้และเข้าใจรายละเอียดประจำขอบระวาง รายละเอียดประจำขอบระวางที่ดีจะช่วยให้ใช้แผนที่เข้าใจข้อมูลในแผนที่ได้ ชัดเจน ในขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้ผลิตแผนที่ได้มีโอกาสสื่อสารข้อมูลให้ผู้ใช้ได้ตรง ตามความต้องการด้วย

ตัวอย่างรายละเอียดประจำขอบระวางที่ดีสามารถเรียนรู้ได้จากรายละเอียดประจำขอบระวางของแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1 : 50,000

1. ชื่อชุดของแผนที่และมาตราส่วน

2. ชื่อแผ่นระวาง : ชื่อที่ตั้งตามลักษณะเด่นทางภูมิศาสตร์ในพื้นที่ที่ระวางนั้นครอบคลุม

3. หมายเลขแผ่นระวาง : หมายเลขอ้างอิงเพื่อความสะดวกในการจัดระเบียบและการจัดเก็บ การเรียกใช้

4. หมายเลขลำดับชุด

5. การจัดพิมพ์

 • อัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุที่สูงขึ้นทุกปีและเกือบทุกจังหวัดเกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของประชากรวัยสูงอายุเป็นหลัก หากพิจารณาดี ๆ ภาระของประชากรวัยแรงงานที่ต้องดูแลวัยพึ่งพิงคงมากขึ้น....จะทำอย่างไร...หรือจะให้เป็นภาระของ AI 5555

  Read more ...
 • เมื่อรับรู้ถึงการเปลี่ยนฤดู...ลมจะมาอีกแล้วซินะ...ลมอะไรกันนักหนา

  Read more ...
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com