นักท่องเที่ยว แรงงานต่างด้าว ในเมืองเชียงใหม่ 

Travelers and foreign workers in the city of Chiang Mai.

Read more ...
 •  

  หยดน้ำไหลออกมาจากรากต้นไม้ ทางน้ำเล็กๆ ซากใบไม้ทับถมและซับน้ำ กรองน้ำส่งลงพื้นราบ

  Fallen leaves, which absorb and filter water into the flat plains covered droplets cascade from tree roots and small waterways.

  Read more ...
 • ถ้าไม่มีป่า ก็ไม่มีน้ำ ถ้าไม่มีน้ำ ก็ไม่มีอาหาร เพราะป่า เป็นต้นน้ำ ต้นกำเนิดความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารและทรัพยากรอื่นๆ เราควรรู้และเข้าใจป่า 

  Read more ...
   
 • Read more ...
 • สภาพอากาศโดยทั่วไปจะหมายถึง อุณหภูมิ ความชื้น เมฆ หมอก ลม ฝน และทัศนวิสัย การรู้เรื่องลมฟ้าอากาศ (Weather) เป็นการเรียนรู้สภาพของอากาศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

  Read more ...
   
 • ฤดูกาลของประเทศไทย: ปัจจัยเบื้องหลังสามฤดูกาลของประเทศไทย – ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

  Thailand season: The factor behind the three seasons of Thailand – summer, rainy and winter seasons

  Read more ...
 • โคลนถล่มที่ตำบลน้ำก้อ และอีกหลายพื้นที่ จนมาถึงการเกิดน้ำป่าทำความเสียหายให้กับปายและขุนน่าน ในเดือน สิงหาคม 2559 ...บทเรียนซ้ำ ๆ โมเดลเดิมๆ ช่างน่าเบื่อจังเลย 

  Read more ...
   
 • แผ่นดินถล่ม (Landslide) เป็นขบวนการเกิดเป็นการเคลื่อนที่ของแผ่นดินและวัตถุต่าง ๆ บนพื้นดิน การเคลื่อนที่จะเคลื่อนบนพื้นที่ลาด

  Read more ...
 • เดิมนักภูมิศาสตร์มุ่งศึกษาในเชิงคุณภาพ (Qualitative) มากกว่าเชิงปริมาณ (Quantitative) ผลงานของนักภูมิศาสตร์จึงเป็นงานด้านการบรรยายเป็นหลัก ในการยอมรับจึงเป็นไปน้อยเพราะเชื่อกันว่าการศึกษาเชิงคุณภาพขาดความถูกต้องและเที่ยงตรง ในภายหลังนักภูมิศาสตร์จึงสนใจศึกษาเชิงปริมาณมากขึ้น

  Read more ...
   
 • สถิติและฐานข้อมูลสาหรับนักบริหาร (Statistics and database for administrators)สอนที่ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เนื้อหากล่าวถึงภาพรวมงานสถิติและขบวนการดำเนินงาน รวมถึงการนำไปใช้งานสำหรับการบริหารงานในทุกระดับ

  Read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

กทม. กับ การจัดการ IT ตอน 1 (เขาว่า กทม. คือประเทศไทย ย่อส่วน)

เพราะว่า กรุงเทพมหานครเป็นชื่อเฉพาะที่รับรู้ใน 2 สถานะ คือ ในสถานะของ เมืองกรุงเทพมหานครกับสถานะ หน่วยงานราชการท้องถิ่นกรุงเทพมหานครการเป็นเมืองหลวงและมหานครที่ยิ่งใหญ่มีความหลากหลายจนหลายคนกล่าวว่า กรุงเทพมหานครเหมือนประเทศไทยที่ย่อส่วนลงมา การบริหารเมืองโดยหน่วยงานกรุงเทพมหานครจึงยุ่งยากซับซ้อนไม่ต่างกับการบริหารประเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือช่วยบริหารจัดการเมืองจึงมีความจำเป็น ที่กล่าวอย่างนี้เพราะ สิ่งที่จะบอกเล่าต่อไปนี้คือสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริง แนวคิดและวิธีการ ที่เกิดหรือควรเกิดขึ้นกับหน่วยงานกรุงเทพมหานครในมุมของผู้เขียน

กรุงเทพมหานครมีหน่วยงานย่อยๆ หลายหน่วยงาน แบ่งเป็นทั้งหน่วยอำนวยการ และหน่วยปฏิบัติการ หากมองในมุมการให้บริการแล้ว กรุงเทพมหานครมีหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนตั้งกระจายอยู่ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีทั้ง

สำนักงานเขต 50 แห่ง

โรงพยาบาล 9 โรงพยาบาล

สถานีดับเพลิง 45 สถานี

โรงเรียนฝึกอาชีพ 9 แห่ง

ศูนย์เยาวชน 36 แห่ง

ศูนย์กีฬา/ศูนย์ฝึกกีฬา 13 แห่ง

ห้องสมุด 37 แห่ง

สวนสาธารณะ 20 แห่ง

ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โรงเรียนในสังกัด กทม. 432 โรงเรียน

สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร 20 แห่ง

ตลาด 9 แห่ง

ตลาดนัด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

สถานีโทรทัศน์  

ทั้งหมดอาจจะเป็นภาระในการบริหารงานของบุคลากรกรุงเทพมหานคร แต่ในทางตรงกันข้ามทั้งหมดคือหน่วยบริการประชาชนผู้เสียภาษี ที่บุคลากรกรุงเทพมหานครควรตระหนัก

แต่ถ้ามองในมุมนักการเมืองแล้ว การที่กรุงเทพมหานครมีหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนอยู่จำนวนมาก นั่นคือเครื่องมือประชาสัมพันธ์ผลงานนักการเมืองหากสร้างประสิทธิภาพการบริการที่ดี ในทางตรงกันข้ามก็เป็นแหล่งการใช้งบประมาณจำนวนมากในการบริหารงานด้วยเช่นกัน

การที่กรุงเทพมหานครมีหน่วยงานย่อยๆ หลายหน่วยงาน มีทั้งหน่วยงานระดับอำนวยการ ได้แก่ สำนักหรือสำนักงาน เช่น สำนักการโยธา สำนักผังเมือง สำนักงานเลขานุการสภา ฯลฯ หน่วยงานระดับปฏิบัติ เช่น สำนักงานเขต โรงเรียนในสังกัด กทม. โรงพยาบาลในสังกัดกทม. ศูนย์บริการสาธารณะสุข ฯลฯ โครงสร้างการบริหารจัดการจึงซับซ้อน บางครั้งการบริหารจัดการ การจัดลำดับความสำคัญของงาน อาจจะยุ่งยากต่อการบริหารและการบริการ โดยเฉพาะเมื่อต้องบริหารงานภายใต้กฎระเบียบของทางราชการ แต่...กรุงเทพมหานครก็มีความพยายาม(อย่างยิ่งที่)จะบริหารองค์กรให้ได้ ...

สำหรับผม....ทุกวันนี้ยังไม่แน่ใจว่าภารกิจหลายอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่ควรจะเป็นหรือไม่...เมื่อหน่วยงานที่ควรทำหน้าที่หลักด้านอำนวยการ กลับไปทำงานปฏิบัติการ หน่วยงานที่ควรทำหน้าที่หลักด้านปฏิบัติการกลับทำหน้าที่อำนวยการ

 • กรุงเทพมหานครใช้ IT เป็นแค่เครื่องมือ (Tools) ที่สร้างผลผลิต (Output) ที่เป็นเนื้อหาสาระ (Content) เพื่อผู้ใช้งาน 3 ส่วนคือ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ และ ประชาชน แล้วจริงๆ คนเหล่านี้เป็นใคร มาจากไหนบ้าง

  Read more ...
   
 •  ในอดีต แผนที่ผูกพันกับชีวิตประจำวันเฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั้น ปัจจุบัน เมื่อมือถือ มีระบบแผนที่ออนไลน์ การอ่านและเข้าใจแผนที่จึงสร้างประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากขึ้น และหากเข้าใจแผนที่มากขึ้น แน่นอนว่าแผนที่จะยิ่งสร้างประโยชน์มากยิ่งๆขึ้น 
  Read more ...
   
 •  

  อ่านค่าเส้นชั้นความสูงจากแผนที่กระดาษเป็น 3 มิติ เรื่องง่าย ๆ เด็กก็เข้าใจได้...สไตล์อณุศร

  Read more ...
   
 • เมื่อผู้ใช้แผนที่กำหนดจุดยืนบนแผนที่แล้วต้องการเห็นภูมิประเทศข้างหน้าในแนวขวางเพื่อต้องการรู้ความสูงต่ำของภูมิประเทศ เห็นการบดบังสายตา เห็นความลาดชัน เนินหุบเขา และร่องน้ำในลักษณะของภาพหน้าตัด ซึ่งโปรแกรมด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ชุด 3 D สามารถทำได้ง่าย รวดเร็ว หากแต่เราไม่สามารถหาโปรแกรมและข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ได้ตลอดเวลา

   

  Read more ...
 • เมื่อรู้จัก ลักษณะปรากฏการณ์ที่ (Feature) กำหนดชนิดของข้อมูลและข้อเท็จจริงแล้ว การนำค่าข้อมูลที่เป็น Attribute data มาจำแนกและแสดงผลในรูปแผนที่หรือบางคนเรียกว่าส่วนที่เป็น Graphic data เป็นสิ่งที่จำเป็น  

  Read more ...
   
 • หลักการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) เนื้อหาการบรรยายจะเกี่ยวกับหลักการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การสร้างและจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดทางภูมิศาสตร์

  รายละเอียด

   
 • เมื่อใช้โปรแกรมระบบ GIS การกำหนดประเภทของ Feature จะเริ่มที่การสร้างชั้นข้อมูลซึ่งหลักการควรพิจารณาดังนี้

  Read more ...
 •   

  สิ่งที่ปรากฏข้างหน้า...เขาหัวโล้นที่ปรากฏเด่นชัด...ป่าต้นน้ำหายไปไหนเป็นคำถามที่ผุดขึ้นในสมอง

  The prominent feature ahead is a mountain with very few remaining trees. Where has the vanished watershed forest gone?

  Read more ...
   
 •  

  เมื่อนำเอาข้อมูลจำนวนประชากรและพื้นที่มามองในมุมของความหนาแน่นและการกระจายตัวของประชากรในจังหวัดเชียงใหม่

   

  Read more ...
   
 •  

   เมื่อการเพิ่มขึ้น-ลดลงของประชากรในจังหวัดเชียงใหม่ในภาษานักประชากรศาสตร์ถูกอธิบายบนพื้นที่แบบนักภูมิศาสตร์

  Read more ...

ผู้เยี่ยมชม GEO2GIS.com

วันนี้1059
เมื่อวานนี้864
สัปดาห์นี้5807
เดือนนี้8275
ทั้งหมด1080673
สมาชิก log in ขณะนี้ 0
Online ขณะนี้ 6

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com