•  

  ยุคของการใช้และควบคุมหุ่นยนต์ด้วยคอมพิวเตอร์ภายใต้ความคิด ความรู้และประสบการณ์ของมนุษย์ที่สมบูรณ์

  Read more ...
 •  

  ทั้งนี้ จากองค์ความรู้ ประสบการณ์และเครื่องมือที่นักภูมิศาสตร์มี นักภูมิศาสตร์จึงทำงานได้ทั้งในฐานะผู้ศึกษาทางพื้นที่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผู้วางแผนและผู้ประสานงาน

  Read more ...
 •  

  นักภูมิศาสตร์ควรเรียนรู้และศึกษาภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในพื้นที่โดยมุ่งเน้นศึกษาศึกษาเกี่ยวกับโลกในมิติของพื้นที่และเวลา

  Read more ...

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครได้พัฒนาระบบ GIS จนกระทั้งสามารถสนับสนุนงานของ กทม. ได้มากมายในปัจจุบัน

กรุงเทพมหานคร ดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกรุงเทพมหานครมาอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดแนวทางไว้อย่างชัดเจนตามแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกรุงเทพมหานคร (ปี พ.ศ. 2544 2549) ซึ่งมีการนำเสนอแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ 10 ด้าน คือ

1.             แผนงานระบบงานสารสนเทศระดับกรุงเทพมหานคร

2.             แผนงานโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่าย

3.             แผนงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์

4.             แผนงานโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล

5.             แผนงานโครงสร้างพื้นฐานด้าน Information Portal

6.             แผนงานโครงสร้างพื้นฐานด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

7.             แผนงานโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบสนับสนุน

8.             แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

9.             แผนงานตามภารกิจหลักของสำนัก

10.      แผนงานตามภารกิจหลักในส่วนที่เป็นระบบเสริมสำหรับแต่ละสำนัก

การผลักดันจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร โดยโครงการระบบข้อสนเทศที่ดินกรุงเทพมหานคร (BLIS : Bangkok Land Information System) ตลอดจนมอบหมายหน่วยงานปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จนกระทั้งจัดตั้งกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยให้ปฏิบัติงานในบทบาท ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร (BMA GIS Center) พร้อมทั้งกำหนดแผนกลยุทธ์ในการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ในกรุงเทพมหานคร (BMA Strategic Plan)

ทั้งนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครได้พัฒนางานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาจนกระทั้งสามารถสนับสนุนงานของกรุงเทพมหานครและให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนผ่านระบบ Internet ได้ในปัจจุบัน

 ในการจัดตั้งระบบ จัดทำข้อมูลและพัฒนาระบบงานด้าน GIS ของกรุงเทพมหานครตั้งแต่เริ่มต้น พบว่า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครได้พัฒนาระบบ GIS สนับสนุนการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน สนับสนุนนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและให้บริการประชาชนจำนวนมาก ซึ่งเท่าที่สามารถหาข้อมูลได้พบว่าประกอบด้วยระบบต่าง ๆ ดังนี้

1.              การประยุกต์ใช้ระบบ GIS สำหรับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะในเขตทวีวัฒนา

เจ้าหน้าที่ของเขตทวีวัฒนาจะใช้ระบบ GIS ตรวจสอบการชำระและค้างชำระค่าธรรมเนียมขยะผ่านข้อมูลเลขที่บ้านในแผนที่อาคาร ผู้จัดเก็บจะพิมพ์แผนที่ไปประกอบการจัดเก็บโดยสามารถค้นหาอาคารและเจ้าของอาคารที่ยังค้างชำระฯ ซึ่งจะแสดงเลขที่อาคาร ประวัติการชำระค่าธรรมเนียมฯบนจอคอมพิวเตอร์ ในรูปแผนที่ที่ตั้งอาคารนั้น ๆ เมื่อมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯและออกใบเสร็จรับเงินแล้ว เจ้าหน้าที่จะต้องนำเอาเลขที่ใบเสร็จรับเงินมาจัดเก็บเข้าระบบ ซึ่งจะเป็นการปรับแก้ข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลา และเมื่อต้องการสรุปยอดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ ผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อมูลสรุปในรูปรายงาน และแผนภูมิได้ทั้งรายเดือนและรายปี

2.              โปรแกรมประยุกต์นำเสนอข้อมูลผ่านเทคโนโลยี GIS WEB PAGE ใช้งานผ่านเครือข่ายเชื่อมระหว่าง กองสารสนเทศที่ดิน กับ สำนักงานเขต ทวีวัฒนา

ข้อมูลจากระบบ GIS ของสำนักงานเขตทวีวัฒนาจะสามารถเรียกดูได้ที่ กองสารสนเทศที่ดิน สำนักนโยบายและแผน ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร1 ผ่านระบบเครือข่ายได้ในรูป GIS Web Page ทั้งข้อมูลอาคาร ข้อมูลค่าธรรมเนียมขยะ ข้อมูลประชากร ฯลฯ

 

 

3.              ระบบจัดการข้อมูลด้านการระบายน้ำ ของสำนักการระบายน้ำ

มีการเชื่อมโยงข้อมูลปริมาณน้ำในคลองทั้งหน้า-หลังประตูระบายน้ำจากระบบ SCADA เข้ากับระบบ GIS พร้อมแสดงข้อมูลจุดอ่อนน้ำท่วม แนวท่อระบายน้ำ รวมทั้งนำข้อมูลมา Generate Model ด้านน้ำท่วมโดยแสดงเป็นข้อมูลแผนที่ ตารางรายงาน ภาพหน้าตัด แผนผังประตูระบายน้ำและแผนภูมิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • อัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุที่สูงขึ้นทุกปีและเกือบทุกจังหวัดเกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของประชากรวัยสูงอายุเป็นหลัก หากพิจารณาดี ๆ ภาระของประชากรวัยแรงงานที่ต้องดูแลวัยพึ่งพิงคงมากขึ้น....จะทำอย่างไร...หรือจะให้เป็นภาระของ AI 5555

  Read more ...
 • เมื่อรับรู้ถึงการเปลี่ยนฤดู...ลมจะมาอีกแล้วซินะ...ลมอะไรกันนักหนา

  Read more ...
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com