• IoT (Internet Of Thing), Big Data, Data Analytic และ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นแค่แนวคิดและเทคโนโลยี บางครั้งเป็นความลับ บางครั้งสามารถค้นหา เรียนรู้ได้อย่างเปิดเผย

  Read more ...
 • ราชบัณฑิตยสถาน (2549,258) ให้ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) ว่า ระบบข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมโยงกับค่าพิกัดภูมิศาสตร์....." แล้วเข้าใจข้อมูลที่เชื่อมโยงกับค่าพิกัดภูมิศาสตร์ว่าอย่างไร

  Read more ...
 • ปรากฏการณ์บนโลกมีทั้งที่กลมกลืนต่อเนื่องและแบ่งแยกชัดเจน การออกแบบในการสร้างและอธิบายให้เข้าใจผ่านเครื่องมือที่เรียกว่าแผนที่จำเป็นต้อง....

  Read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานท้องถิ่น มีหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆตามที่กฎหมายกำหนด งบประมาณหลักที่นำมาใช้ ได้จากการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย

 กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานท้องถิ่น มีหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆตามที่กฎหมายกำหนด งบประมาณหลักที่นำมาใช้ ได้จากการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย การจัดเก็บภาษีในปีงบประมาณ 2541 มีมูลค่าภาษีแยกเป็นจากภาษีโรงเรือนและที่ดิน ร้อยละ 90.7  จากภาษีบำรุงท้องที่ ร้อยละ 2.6และจากภาษีป้าย ร้อยละ 6.7 ในการจัดเก็บภาษี ที่ผ่านมาได้มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์คือระบบ MIS เข้ามาช่วยในการจัดเก็บแต่ยังคงไม่ทั่วถึง แนวทางที่จะทำให้มีการจัดเก็บภาษีอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น คือการนำเอาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เข้ามาช่วย ระบบแผนที่ภาษีจึงถูกพัฒนาขึ้นมาทดลองใช้งานสำหรับพื้นที่บางส่วนของเขตคลองเตย ( ครอบคลุมหมายเลขประจำบ้าน 10,000 เลขหมาย ) ข้อมูลที่นำมาใช้พัฒนาระบบเป็นข้อมูลอ้างอิงแผนที่ฐาน 1 : 1,000 ประกอบด้วยข้อมูลที่ได้จากการสำรวจภาคสนาม ข้อมูลจากระบบ MIS ของกรุงเทพมหานคร ข้อมูลจากสำนักทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยและข้อมูลแปลงโฉนดที่ดิน จากกรมที่ดิน

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ระบบแผนที่ภาษีสำหรับช่วยจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดให้นำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาพัฒนาโดยให้สามารถแสดงข้อมูลได้ 3 รูปแบบคือ รูปแผนที่ รูปรายงาน และรูปแผนภูมิ

รูปแผนที่ ต้องสามารถแสดงข้อมูลการใช้ประโยชน์โรงเรือน , ตำแหน่งโรงเรือนที่อยู่ในและนอกพิกัดภาษี , ตำแหน่งโรงเรือนที่อยู่ในพิกัดภาษีที่มายื่นแบบชำระภาษีแล้วและยังไม่มายื่นแบบชำระภาษี และตำแหน่งโรงเรือนที่ได้จากเงื่อนไขที่มีการสอบถามจากระบบฯ

รูปรายงาน ต้องสามารถแสดงข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ  ข้อมูลจากระบบ MIS  ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามตามเงื่อนไข เช่น รายการที่อยู่(Address)ของ โรงเรือนที่ยังไม่ยื่นชำระภาษี  โรงเรือนที่ค้างชำระ และโรงเรือนที่ผ่อนชำระ

รูปแผนภูมิ ต้องสามารถแสดงสัดส่วนจำนวนโรงเรือนที่อยู่ในและนอกพิกัดภาษี , สัดส่วนโรงเรือนที่อยู่ในพิกัดภาษีที่มายื่นแบบชำระภาษีแล้วและยังไม่มายื่นแบบชำระภาษี และสัดส่วนโรงเรือนแยกตามการใช้ประโยชน์โรงเรือน

รายละเอียด

 • อัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุที่สูงขึ้นทุกปีและเกือบทุกจังหวัดเกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของประชากรวัยสูงอายุเป็นหลัก หากพิจารณาดี ๆ ภาระของประชากรวัยแรงงานที่ต้องดูแลวัยพึ่งพิงคงมากขึ้น....จะทำอย่างไร...หรือจะให้เป็นภาระของ AI 5555

  Read more ...
 • เมื่อรับรู้ถึงการเปลี่ยนฤดู...ลมจะมาอีกแล้วซินะ...ลมอะไรกันนักหนา

  Read more ...
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com