• IoT (Internet Of Thing), Big Data, Data Analytic และ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นแค่แนวคิดและเทคโนโลยี บางครั้งเป็นความลับ บางครั้งสามารถค้นหา เรียนรู้ได้อย่างเปิดเผย

  Read more ...
 • ราชบัณฑิตยสถาน (2549,258) ให้ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) ว่า ระบบข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมโยงกับค่าพิกัดภูมิศาสตร์....." แล้วเข้าใจข้อมูลที่เชื่อมโยงกับค่าพิกัดภูมิศาสตร์ว่าอย่างไร

  Read more ...
 • IoT (Internet Of Thing), Big Data, Data Analytic และ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นแค่แนวคิดและเทคโนโลยี บางครั้งเป็นความลับ บางครั้งสามารถค้นหา เรียนรู้ได้อย่างเปิดเผย

  Read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ากมอง GIS ในฐานะเครื่องมือแล้ว GIS จะประกอบด้วย Hardware Software Data Information Network Application และ Peopleware หากแต่ผลผลิตของ GIS คือสารสนเทศ (Information) ซึ่งลักษณะเด่นคือ สารสนเทศเชิงพื้นที่ (Spatial Information)

GIS เกี่ยวอะไรด้วย !

การใช้งาน GIS ในการบริหารองค์กร หากมอง GIS ในฐานะเครื่องมือแล้ว GIS จะประกอบด้วย Hardware Software Data Information Network Application และ Peopleware หากแต่ผลผลิตของ GIS คือสารสนเทศ (Information) ซึ่งลักษณะเด่นคือ สารสนเทศเชิงพื้นที่ (Spatial Information) สารสนเทศที่เกิดขึ้นมีหลายระดับ โดยแต่ละระดับจะตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ (Users) แตกต่างกันไปดังนี้

 

ผู้ปฏิบัติ : สารสนเทศ คือข้อมูลที่ใช้ปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน กระบวนการทำงานปกติ เช่น การใช้งานระบบ GIS ในกระบวนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ขั้นตอนการการขออนุญาตมีการนำเข้าข้อมูลตำแหน่งโฉนดและอาคารที่ต้องการปลูก สร้าง ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวจะถูกนำไปตรวจสอบว่าอยู่ในบริเวณโซนการใช้ที่ดินประเภท ใดในเขตผังเมืองรวมและมีกฎหมายควบคุมการใช้ประโยชน์อาคารไว้อย่างไร

 

ประชาชน : สารสนเทศที่เกิดและประชาชนทั่วไปใช้งานคือ ข้อมูลและสารสนเทศเชิงพื้นที่ที่บอกว่าอะไร อยู่ที่ไหน เท่าไร หรือเกี่ยวข้องการดำรงชีวิต ตั้งแต่การเกิด การเรียน การทำงาน การดูแลสุขภาพ จนถึงการตาย โดยมีทั้งที่เป็นกระบวนการทำงานของภาครัฐและเอกชนที่มีขั้นตอนในระบบให้บริการที่ประชาชนต้องติดต่อดำเนินการเช่น บอกตำแหน่งบ้านเวลาซื้อของขนาดใหญ่แล้วให้ทางร้านไปส่ง ไปติดตั้ง นอกจากนี้ยังเป็นสารสนเทศที่เป็นผลสุดท้ายที่ประชาชนได้รับรู้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่พื้นฐาน (Baseline Information) ของเมือง ของภูมิภาค ของประเทศ ฯลฯ เช่น ข้อมูลประชากร ครัวเรือน อาคาร เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ เป็นต้น

 

         ผู้บริหาร : สารสนเทศเชิงพื้นที่สำหรับผู้บริหารจะมีการนำไปใช้หลายระดับ ได้แก่ กำกับควบคุม : ใช้สารสนเทศติดตามภารกิจประจำในระดับปฏิบัติเพื่อกำกับการทำงานให้บรรลุเป้า หมาย ซึ่งสารสนเทศที่ใช้คือข้อมูลเชิงพื้นที่ที่แสดงความคืบหน้าของงาน เช่น จำนวนรายและที่ตั้งของอาคารที่อนุญาตให้ทำการปลูกสร้างในแต่ละช่วงเวลา เป็นต้น การตัดสินใจกำหนดแนวทางดำเนินการขั้นต้น : ใช้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าดำเนินการหรือ ปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยจะมีสารสนเทศให้ผู้บริหารมีทางเลือกในการดำเนิน การ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการดำเนินการในระยะสั้น การตัดสินใจกำหนดทิศทาง : ใช้สารสนเทศเพื่อกำหนดเป้าหมาย ผลลัพธ์ระยะยาว โดยส่วนใหญ่คือการกำหนดทิศทางขององค์การ ทิศทางของเมือง ของประเทศ เป็นต้น

 • อัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุที่สูงขึ้นทุกปีและเกือบทุกจังหวัดเกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของประชากรวัยสูงอายุเป็นหลัก หากพิจารณาดี ๆ ภาระของประชากรวัยแรงงานที่ต้องดูแลวัยพึ่งพิงคงมากขึ้น....จะทำอย่างไร...หรือจะให้เป็นภาระของ AI 5555

  Read more ...
 • เมื่อรับรู้ถึงการเปลี่ยนฤดู...ลมจะมาอีกแล้วซินะ...ลมอะไรกันนักหนา

  Read more ...
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com